• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • خـدمات حـرفه ای روابـط عمـومی

  مشـاوره - امـور رسانه ای - پـروژه های تحقیقاتی
 • فتـوژورنالیسـم و عکاسی خبــری

  خـدمات حرفـه ای
 • تبلیغـات حرفـه ای

  امـور مشـاوره - کمپین های تلویـزیونی و پلن های تبلیغـاتی
 • فنـاوری اطلاعات

  شبـکه های اجتمـاعی - امنیـت
 • طـراحی وب و عرضـه های هاست های اینتـرنتی

  سایت و پـرتال های سـازمانی - فروشگاه
Creative

دکتـر علـی اکبـر فرهنـگی

فوق دکتـرای ارتباطات سازمانی سال ۱۳۶۲ از امریکا - اولین استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پس از انقلاب - چهـره ماندگار کشور

استاد عـلی میر سعید قـاضی

استـاد سید عـلی میـر سعید قـاضی

استـاد ارزشمنـد و مولف و متـرجم کتب علوم ارتبـاطات - عضو هیئت علمی دانشگـاه آزاد و دانشـگاه علامه طبـاطبایـی

Contact

استـاد سید بهـروز موسـوی امیـن

۱۳۸۷ - ۱۳۱۸ - استـاد طراحی، رنگ و چاپ در دانشـگاه تهران از سال ۱۳۵۰ - پايه گذار چـاپ سيلك روی پـارچه در دانشگاه ها

Network

استـاد اسماعیـل عبـاسی

استـاد و پیشکسـوت رشته عکاسی متـرجم و نـویسنده کتب عکاسی، مدرس و عضـو هیئت علمی دانشـگاه

Processes

استـاد محمـد حیـدری

استـاد ارزشمند هنـر خط شکسته نستعلیق - عضـو هیئت علمـی دانشگـاه الزهــرا و دانشگـاه آزاد اسلامی


Processes

استـاد دکتـر محمـد رضا رسولی

استـاد علوم روزنـامه نگاری، روابـط عمومی و ارتبـاطات - عضـو هیئت علمی دانشگـاه آزاد اسلامی

دانـش مـا منـافع شمـا

هدف مـا بهبود کسب و کار با ارایـه راه حل های موثر بـر اساس فن آوری های نوین و طرح های کارشنـاسی می باشد. کار مـا و پروژه هـای ما میـزان درک افراد و دانش آنهـا را ارتقـاء می دهد. کشف انواع خدمات جـدید و آزمـودن آنها جهت ارایه به مشتـریان، قسمتی از سیاست های پیشـرفته ماست. بخشی از فعالیت های ما؛ ساخت وب سایت های تـازه، منحصر به فرد و قابل استفاده و همچنیـن برنامه های کاربردی موبایل است. ما عاشق حفظ منـافع شما هستیم.

 • بـرندینگ و مشاوره حرفه ای تبلیغـات
 • طـراحی، برپـایی و نگهـداری وب سایت ها و پرتال های سازمانی
 • کمپیـن های تبلیغـاتی تلویزیونی
 • طـراحی برنامـه های موبـایل

مطـالعه بیشتـر...

تصـاویر روزانـه

این تصاویر بصورت روزانـه و با دروبین حرفـه ای و یا موبـایل تهیه شـده،
و بصـورت معمـول در شبکـه های اجتماعی و همچنین وبلاگ من منتشر می شـوند.

تکنـولـوژی هـای مـا

تمـاس بـا مـا

 • آدرس:
  تهران - خیـابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، شماره ۸۲۵

  ۴۹۰۷ ۳۷۸ ۹۱۲ (۹۸+)
 • ایمیـل: mohsensanei [at]  gmail .com
 • اشتـراک با ما: